Obchodné podmienky

ZÓNA “KORIMO, s.r.o. ZÁKAZNÍCKA ZÓNA“ SPOLOČNOSTI KORIMO, s.r.o.

PODMIENKY POUŽÍVANIA A PRÁVNE OBMEDZENIA

Používanie webovej lokality www.korimo.sk a všetky jej sublokality (subdomény) Spoločnosť KORIMO, s.r.o. („ďalej ako KORIMO“) umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z webovej lokality www.korimo.sk a všetkých jej sublokalít (subdoménach) taktiež (ďalej „Lokality“) iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa zachovajú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať materiály z tejto lokality na verejné alebo komerčné účely. Materiály z tejto lokality nemôžu byť sprístupnené tretím osobám a to za akýmkoľvek účelom. Toto je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom KORIMO a to v každom jednotlivom prípade samostatne. Používanie materiálov na ďalších webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody na akýkoľvek účel je zakázané. Materiály na tejto Lokalite sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov z tejto Lokality môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov. V prípade porušenia podmienok je spoločnosť KORIMO oprávnená zrušiť oprávnenie na používanie lokality a vyžadovať u používateľa okamžité zničenie všetkých prevzatých a vytlačených materiálov z Lokality.

Právna zodpovednosť

Povinnosti spoločnosti KORIMO ohľadom vlastných produktov a služieb sa riadia výlučne podmienkami, s ktorými sa dodávajú, a nič na tejto Lokalite sa nemôže vysvetľovať v rozpore s príslušnými podmienkami. Spoločnosť KORIMO ručí za presnosť a úplnosť materiálov, softvéru a služieb na Lokalite. Spoločnosť KORIMO môže kedykoľvek meniť materiály a služby na Lokalite
alebo produkty a popísané ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť KORIMO sa zaväzuje materiály a služby na Lokalite pravidelne aktualizovať.

Obmedzenie právnej zodpovednosti

Spoločnosť KORIMO, jej dodávatelia a ani ďalšie tretie strany uvádzané na tejto lokalite v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne škody (vrátane, ale nie len výhradne, škôd vyplývajúcich zo straty ziskov, stratených údajov alebo prerušenia obchodovania) vyplývajúce z používania, nemožnosti používania alebo z výsledkov používania tejto lokality, akýchkoľvek webových lokalít prepojených s touto lokalitou alebo materiálov, informácií alebo služieb ktorejkoľvek z týchto lokalít, či už v dôsledku konania podľa zmluvy, nelegálneho používania alebo akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, ak bola spoločnosť KORIMO upozornená na možnosť takýchto škôd.

Používanie príspevkov

Spoločnosť KORIMO a ňou poverené entity môžu kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inými spôsobmi používať príspevky a všetky údaje, obrázky, zvuky, text a ďalšie obsiahnuté položky na lokalite na akékoľvek komerčné i nekomerčné účely. Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na Lokalitu alebo z Lokality akýkoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné materiály, ktoré porušujú platné zákony.

Komunikačné fóra

Spoločnosť KORIMO si vyhradzuje právo odstraňovať správy obsahujúce materiál, ktorý je podľa spoločnosti KORIMO urážajúci, hanlivý, obscénny alebo inak neprijateľný.

Prepojenia na webové lokality tretej strany

Prepojenia na webové lokality tretej strany, ktoré sa nachádzajú na tejto Lokalite, sa poskytujú pre väčšie pohodlie používateľov. Prechodom na tieto prepojenia používateľ odchádza z tejto Lokality. Spoločnosť KORIMO nemá prehľad o všetkých lokalitách tretej strany a nekontroluje ani nezodpovedá za žiadnu z týchto lokalít ani za ich obsah. Spoločnosť KORIMO teda neschvaľuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia ohľadom týchto lokalít, alebo akýchkoľvek informácií, softvéru alebo iných produktov, materiálov či výsledkov ich používania.

Prepojenie s touto Lokalitou

Spoločnosť KORIMO umožňuje vytvárať prepojenia na túto Lokalitu z iných lokalít, ale iba v súlade s písomnou dohodou a platnými právnymi predpismi. Záujemcovia o prepojenie s webovou lokalitou www.korimo.sk musia dodržiavať pravidlá prepájania s webovými lokalitami spoločnosti KORIMO a všetky platné zákony.

Pravidlá prepájania s webovými lokalitami spoločnosti KORIMO, s.r.o.

Lokalita, ktorá je prepojená s webovou lokalitou www.korimo.sk: môže byť prepojená s obsahom www.korimo.sk, ale nemôže ho kopírovať, nemala by vytvárať prostredie vyhľadávača alebo okraja okolo obsahu www.korimo.sk, nemala by naznačovať, že spoločnosť KORIMO schvaľuje príslušnú spoločnosť alebo jej produkty, nemala by nesprávne vykladať svoj vzťah so spoločnosťou KORIMO, nemala by predkladať nepravdivé informácie o produktoch a službách KORIMO, nemala by používať logo KORIMO bez povolenia KORIMO, nemala by ponúkať obsah, ktorý by sa mohol posudzovať ako nepríjemný, urážajúci alebo kontroverzný.

Všeobecné

Spoločnosť KORIMO môže tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia. Odporúčame vám pravidelne sledovať zmeny týchto Podmienok, keďže sú pre vás záväzné. Niektoré ustanovenia týchto Podmienok môžu byť nahradené jednoznačne určenými právnymi oznámeniami alebo podmienkami umiestnenými na príslušných stránkach Lokality.